Provozní řád ubytovny

Karlovy Vary, Bohatice, Teplárenská 245/25

Před nastěhováním do ubytovny předloží zájemce doklady ( pas ) k zápisu do knihy ubytovny a zaplatí nájemné na předem domluvenou dobu.

V době od 22.00 do 06.00 je nutné zachovávat klid a nerušit ostatní spolubydlící.

V prostorách ubytovny je bezpodmínečně nutné udržovat pořádek !!!
Kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě, které je opatřeno popelníkem.

Na pokojích je zakázáno:

-    kouřit
-    vařit a ohřívat potraviny
-    poškozovat jakýmkoliv způsobem vybavení pokojů

Pokud dojde k poškození zařízení, je nutné vše nahlásit co nejdříve správci ubytovny. Jestliže poškození nebude ohlášeno, zaplatí opravu nebo výměnu všichni nájemníci pokoje a v případě společných prostor všichni nájemníci ubytovny. Při úmyslném, nebo opakovaném zničení, nebo poškození vybavení ubytovny bude dotyčný nájemník nucen ubytovnu opustit. Jestliže vznikne požár je povinností všech nájemníků je co nejdříve vlastními silami požár zlikvidovat včetně použití hasicího přístroje a ihned volat požárníky na tel. 150. Pokud je požár většího rozsahu je nutné okamžitě opustit prostory ubytovny dle stanoveného evakuačního plánu a neprodleně volat linku 150.

Ubytovaný má právo:

-    užívat pokoj a společné prostory na základě dodržování předepsaných směrnic, toto právo nemůže ubytovaný postoupit třetí osobě
-    na poskytnutí základního vybavení pokoje (postel,skříň,židle,stůl) a na běžnou údržbu tohoto vybavení.Zjistí-li ubytovaný závadu na zařízení pokoje, neprodleně ji ohlásí
-    na dodržování soukromí v souladu s ubytovacím řádem
-    na pravidelnou výměnu ložního prádla, dle lhůt stanovených ubytovatelem
-    na používání v objektu ubytovny bezplatně povolené elektrické spotřebiče např. radia,budíky,holicí strojky apod.

Ubytovaný je povinen dodržovat:

-    ubytovací a provozní řád
-    požární a poplachové směrnice
-    evakuační plán
-    bezpečnostní a hygienické předpisy ( uvedené předpisy, řády a pokyny jsou zveřejněny v prostorách ubytovny a to zejména v blízkosti příslušného zařízení ( el. spotřebiče) jde-li o požární a bezpečnostní směrnice
-    zachovávat pravidla občanského soužití,respektovat potřeby ostatních ubytovaných a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, narušit pořádek, čistotu a klid
-    na ubytovně je stanoven noční klid v době od 22.00 do 6.00 – v této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, televizní přijímače apod. způsobovat hluk apod.
-    provádět běžný úklid pokoje podle všeobecných zásad, ve společných prostorách vždy po sobě řádně uklidit, umýt a uklidit použité nádobí apod.

Na ubytovně je zakázáno:

-    kouření a manipulace s otevřeným ohněm, užívání návykových látek, kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě, řádně označeném
-    držení zvířat a jeho chovu
-    rušení nočního klidu – i praním prádla
-    provádět jakékoliv stavební úpravy,ani jiné změny v prostorách ubytovny
-    vyvěšování a vykládání věcí z oken
-    klepánÍ a čištění předmětů ven z ubytovny, nebo z oken
-    skladování potravin podléhající rychlé zkáze, shromažďování sběrných surovin
-    použití oken k jinému účelu, než k větrání místností

Závěrečná ustanovení:

-    porušování provozního a ubytovacího řádu, nebo porušování požárních předpisů je důvodem k okamžitému zrušení nájemního vztahu
-   důvodem pro okamžité zrušení nájemního vztahu je i neplacení či opožděné placení nájemného
-   vlastník, nebo provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovny kdykoliv měnit či doplnit a stávající nájemníky o tomto kroku vhodným způsobem informovat.

- Neubytované osoby smějí na krátkodobé návštěvy pouze s vědomím správce.

- Ztrátu klíčů hlaste co nejdříve správci. Výroba nového klíče, případně výměna vložky zámku vám bude předložena k úhradě.

Provozní řád ubytovny nabývá účinnosti dne 1.1. 2011 a vztahuje se na všechny
nájemníky ubytovny.