Obsazenost pokojů

PokojKapacitaObsazenost
1.jednolůžkovýobsazeno
2.jednolůžkovýobsazeno
3.jednolůžkovýobsazeno
4.jednolůžkovýobsazeno
5.jednolůžkovýobsazeno
6.jednolůžkovýobsazeno
7.dvoulůžkovýobsazeno
8.jednolůžkovýobsazeno
9.jednolůžkovýobsazeno
10.kancelářeobsazeno
11.dvoulůžkovýobsazeno
13.jednolůžkovýobsazeno
14.jednolůžkovýobsazeno
15.jednolůžkovýobsazeno
16.jednolůžkovýobsazeno
17.jednolůžkovýobsazeno
18.jednolůžkovýobsazeno
19.jednolůžkovýobsazeno
110.jednolůžkovýobsazeno
113.jednolůžkovýobsazeno
115.čtyřlůžkovýobsazeno
212.jednolůžkovýobsazeno
213.jednolůžkovýobsazeno
214.jednolůžkovýobsazeno
215.jednolůžkovýobsazeno
216.jednolůžkovýobsazeno
217.jednolůžkovýobsazeno
218.jednolůžkovýobsazeno
219.jednolůžkovýobsazeno
220.jednolůžkovýobsazeno
221.jednolůžkovýobsazeno
222.jednolůžkovýv rekonstrukci
223.jednolůžkovýobsazeno
224.jednolůžkovýobsazeno
225.jednolůžkovýobsazeno
226.jednolůžkovýobsazeno
227.jednolůžkovýobsazeno
228.jednolůžkovýobsazeno
229.jednolůžkovýobsazeno
230.jednolůžkovýobsazeno
231.jednolůžkovýobsazeno
318.jednolůžkovýrezervováno
319.jednolůžkovýobsazeno
320.jednolůžkovýobsazeno
321.jednolůžkovýobsazeno
322.jednolůžkovýobsazeno
323.jednolůžkovýobsazeno
324.jednolůžkovýobsazeno
325.jednolůžkovýobsazeno
326.jednolůžkovýobsazeno
327.jednolůžkovýobsazeno
328.jednolůžkovýobsazeno
329.jednolůžkovýrezervováno
330.jednolůžkovýobsazeno
331.jednolůžkovýobsazeno
332.jednolůžkovýobsazeno
333.jednolůžkovýobsazeno
334.jednolůžkovýobsazeno
335.jednolůžkovýobsazeno
336.jednolůžkovýobsazeno
337.jednolůžkovýobsazeno

 

Odběr novinek